از گذشته هایِ دور، مسئولان، نمایندگان، مردم و اصحاب رسانه بارها به اَنحاء گوناگون بر ایجاد دفتر بهره برداریِ نفت و گاز استان ایلام تاکید دارند۔ استان ایلام به لحاظِ تولیدِ نفت و گاز شرایط ویژه ای دارد، بدین خاطر امروز با توجه به آن شرایط، به حق خود رسید اگر چه می بایست پیشتر این مطالبه محقق می شد کهِ دلایلیِ متفاوت سَد را تحقق آن شد۔

از گذشته هایِ دور، مسئولان، نمایندگان، مردم و اصحاب رسانه بارها به اَنحاء گوناگون بر ایجاد دفتر بهره برداریِ نفت و گاز استان ایلام تاکید دارند۔
استان ایلام به لحاظِ تولیدِ نفت و گاز شرایط ویژه ای دارد، بدین خاطر امروز با توجه به آن شرایط، به حق خود رسید اگر چه می بایست پیشتر این مطالبه محقق می شد کهِ دلایلیِ متفاوت سَد را تحقق آن شد۔
تا امروز بسیاری گفتند و نوشتند چرا نفت و گاز از ما، اما دفتر در کرمانشاه و گفتند و نوشتند یا دفتر بهره برداری نفت و گاز غرب را از کرمانشاه بگیرید و به ایلام بدهید یا دفترِ مستقلیِ در ایلام ایجاد کنید۔ این سُخنی حق و مطالبه ایِ به جا بود که امروز محقق شد۔
اگر به مناطقِ عملیاتیِ شرکتِ بهره برداریِ نفت و گاز غرب کشور نگاهی بیندازیم، خواهیم دید از پنج مرکزِ بهره برادری آن شرکت، تنها مرکز بهره برداری و نمک زداییِ نفت شهر با تولید روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت در آن استان قرار دارد و از چهار مرکز دیگر، یکیِ در ۱۵ کیلومتری شهرستانِ پلدخترِ استان لرستان، دو مرکزِ بهره برداری و نمک زدایی چشمه خوش با تولید ۱۸۱ هزار بشکه نفت در روز و واحد بهره برداری دهلران با تولید ۵۵ هزار بشکه نفت در روز در شهرستان دهلران و تنها مرکزِ بهره برداری نفت بیجار و کمانکوه با ظرفیت فراروش ۷ میلیون مترمکعب گاز در ۷۰ کیلومتری شهر ایلام قرار دارد۔ پس اگر می گوییم دفتر بهره برداری نفت و گاز ایلام حق مردم استان ایلام است سُخنی به واقعیت است و این بایست پیشتر تحقق می یافت اما بنا به دلایلی محقق نشد و این حق تا امروز تضییع شده است۔اما امروز کرمانشاه تنها با یک مرکز بهره برداری و تولیدِ تنها ۱۵۰۰۰ هزار بشکه نفت و منطقه عملیاتی دیگری در استانِ دیگری آن هم با تولید ۳۰ هزار بشکه در روز، دفتر بهره برداری مستقل دارد و امروز ایلام با سه مرکز که دو مرکز آن در شهرستان دهلران با تولید روزانه بیش از ۲۳۶ هزار بشکه نفت دارای دفتر مستقل خواهد شد۔
این جا و بدون شک از دیدگاه مردم شهرستان دهلران ظلم و اجحاف به این شهرستان خواهد شد که همان سُخن گذشته ایلامیان خواهد بود که بارها یاد آوری شده است، نفت از استان ایلام و دفتر آن در استان کرمانشاه! این جمله از امروز این گونه خواهد بود، نفت از دهلران و دفتر در ایلام!
شهرستان دهلران با توجه به اینکه بزرگترین تولید کننده و قطب اول نفت و گاز غرب کشور است بدون شک شایستهِ شرکتِ بهره برداری نفت و گاز مستقل است، اما اگر این حق، امروز قابل تحقق نیست باید سَهم شهرستان دهلران از شرکت بهره برداری نفت و گاز که با نام استان ایلام مستقل شده است، باید محفوظ باشد و لحاظ گردد۔ روی سخن ما در این یادداشت با استاندار و نمایندگان مجلس بخصوص نماینده حوزه جنوب است۔ با توجه به مقدارِ نفت استخراجی و با اهمیت به اینکه در شهرستان دهلران بیشترین میادینِ فعال نفتی وجود دارد، بایست از پنج مدیریت آن شرکت، مدیریت های عملیات، منابع انسانی و امور مالی در شهرستان دهلران ایجاد و راه اندازی گردد۔ اگر غیر این به وجود آید همان احساس پیش خواهد آمد که ایلام با کرمانشاه برای ما هیچ تفاوتی نخواهد داشت!
امید داریم سَهم شهرستان دهلران با درایت استاندار، نمایندگانِ مجلس به ویژه نماینده حوزه جنوب به خوبی لحاظ گردد۔