بارها پیام هایی مبنی بر اینکه بازار ایلام و دیگر شهرها به صورت ویژه رصد می شود در رسانه ها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می بینیم، اما چگونه است با این همه رصد و بازرسی ویژه، مردم از قیمت های افسار گسیخته کالاها و قیمت های متفاوت از هم در مغازه ها و کمبود مایحتاج ضروری و بدتر از قیمت های نجومیِ کالاها از دلالی بر کالاهایِ اساسی بیداد می کنند!

بارها پیام هایی مبنی بر اینکه بازار ایلام و دیگر شهرها به صورت ویژه رصد می شود در رسانه ها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می بینیم، اما چگونه است با این همه رصد و بازرسی ویژه، مردم از قیمت های افسار گسیخته کالاها و قیمت های متفاوت از هم در مغازه ها و کمبود مایحتاج ضروری و بدتر از قیمت های نجومیِ کالاها از دلالی بر کالاهایِ اساسی بیداد می کنند!
آیا اداره کل صمت استان ایلام اطلاع دارد در تمام شهرهای استان روغن نباتی نایاب شده است؟ مگر این که به صورت دلالی و زیرزمینی و اگر زرنگ باشید با قیمت نجومی پیدا می کنید!؟
داد مردم در آمده است۔
مسئولانی که این وظیفه را دارند یا خود در راستای کنترل بازار و نظارت بر آن و تامین مایحتاج مردم تلاش کنند و اگر ناتوانند و اقدامی از آنان بر نمی آید صدای این مردم را به گوش مسئولان مافوق برسانند تا تدابیری دیگر بیندیشند۔