امروز در جهان، صنعتِ گردشگریِ یا توریسم برای تامینِ منابع مالی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونه ایِ کهِ برخی از کشورها از آن به عنوان منبع اصلی درآمد کشور نام می برند۔

جاذبه ایِ طبیعیِ کهِ می تواند محلِ جذبِ گردشگر باشد این روزها در غفلت مسئولان به قتلگاه حیوانات تبدیل شده است۔
امروز در جهان، صنعتِ گردشگریِ یا توریسم برای تامینِ منابع مالی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است، به گونه ایِ کهِ برخی از کشورها از آن به عنوان منبع اصلی درآمد کشور نام می برند۔
اشتغال زاییِ با نیرویِ کاری که نیاز به آموزش ندارد از مهمترین شاخص هایِ صنعتِ گردشگری است که به همین سبب بسیاری از کشورها بیشترین سرمایه گذاری را در صنعت گردشگری انجام داده است۔
شهرستان دهلران با وجود ظرفیت و پتانسیل هایِ بالاییِ که در جذب گردشگر دارد نیاز به تامین زیرساخت هایِ مناسب در راستایِ افزایش جذب گردشگر یکی از ضروریاتِ مهم آن است۔
چشمهِ جوشانِ قیر یکی از جاذبه هایِ خدادادی، بِکر و دیدنی است که می تواند در صعنت گردشگری نه تنها در ایران بلکه در جهان حرف برای گفتن داشته باشد اما این روزها آن چشمهِ جوشان حال و روز خوشی ندارد و ناخواسته به قتلگاهیِ برای جانوران و حیواناتِ زبان بسته تبدیل شده است۔
محیط زیست، منابع طبیعی و سازمان میراث فرهنگی به عنوانِ متولیان و حافظان حیات وحش، منابع ای که انسان آن را به وجود نیاورده است و مدیریت گردشگری وظیفه دارند نسبت به آن ظرفیت و پتانسیل بِکر اقدام عاجل به عمل آورند تا بیش از این مردم شاهد و ناظر نابودی حیات وحش، منابع ملی و ظرفیت هایِ گردشگری نباشند و اگر به هر دلیلیِ توانِ مدیریت آن وجود ندارد با واگذاری به بخش خصوصی موجب بهره مندی از درآمد و اشتغال زایی از آن را فراهم آورند۔