باید دانست دولت دو دستگی را بر نمی تابد و اگر سماجت و اصرار ببیند نگاه به اولویت ها نمی کند و آن تصمیمی را می گیرد که موجب نادیدن گرفتن همه خواسته ها خواهد شد که در آن صورت مغرضان که هدفشان جز به بازی گرفتن مردم برای رسیدن به نیت پلیدشان چیزی دیگری نیست به ناآگاهی ما پوزخند نمی زنند بلکه قهقههِ مستانه سر می دهند چون با یک تیر دو نشان زدند۔

کمتر کسی پیدا می شود با ارتقاء بخش یا بخش هایی به شهرستان مخالف باشد اما نکته مهمی که این روزها بعد از قریب ده سال رایزنی، دیدار و لابی با مقامات در شرف نتیجه است فراموش کردن اولویت هاست که قسمتی از آن به تحریک مغرضان و ناآگاهی به جوانب برخی اقدامات بر می گردد۔ باید دانست دولت دو دستگی را بر نمی تابد و اگر سماجت و اصرار ببیند نگاه به اولویت ها نمی کند و آن تصمیمی را می گیرد که موجب نادیدن گرفتن همه خواسته ها خواهد شد که در آن صورت مغرضان که هدفشان جز به بازی گرفتن مردم برای رسیدن به نیت پلیدشان چیزی دیگری نیست به ناآگاهی ما پوزخند نمی زنند بلکه قهقههِ مستانه سر می دهند چون با یک تیر دو نشان زدند۔ تخریب انجام شد و نیت پلیدشان به نتیجه رسید۔ این را به خوبی تشخیص می دهند دولت در این برهه زمانی که فرمانداری ویژه دهلران به ایستگاه آخر رسیده است اکنون زمان طرح فرمانداری زرین آباد است تا نتیجه مطلوب حاصل نگردد! و آن وقت است که مردم سرشان بی کلاه مانده است و زمان به عقب بر نخواهد گشت۔
آن چه امروز باعث تعجب مردم شد گفتار سرپرست استانداری ایلام در دیدار جمعی از مردم پهله زرین آباد بود” مطالبات بخش زرین آباد در حوزه تقسیمات کشوری پیگیری خواهد شد ”
آقای نوذری؛ خیل عظیم مردم بخش زرین آباد که سال هاست ساکن شهر دهلران هستند و بسیاری از مردمانِ ساکن آن دیار و مردم بخش میمه قائل به در نظر گرفتن اولویت ها هستند و نظرشان بر این است اول فرمانداری ویژه دهلران که بعد از بیش از ده سال امروز به طرح در هییت دولت رسیده است در نظر گرفته شود و ای کاش درصدد توجیه آن جمع بر می آمدید و نه با این وعده موجب دلخوری مردم شهرستان دهلران را به وجود می آوردید۔
امید داریم با خیل عظیم مردم و نماینده آنان همیار و همراه شوید۔