شعله های سرکش کرونای جهش یافته در دهلران آتش به پا کرده، تا شعله این آتش شعله ور تر نشده است درصدد خاموش کردن آن بر آئید۔

روی سخن با ستاد مقابله با کرونای شهرستان نیست۔ امروز دهلران باید قرنطینه شود فردا بسیار دیر خواهد شد۔
شعله های سرکش کرونای جهش یافته در دهلران آتش به پا کرده، تا شعله این آتش شعله ور تر نشده است درصدد خاموش کردن آن بر آئید۔
تذکر برای رعایت پروتکل ها، زدن ماسک و دوری از تجمعات همه درست و به جا، اما راه جلوگیری از آتش کرونای انگلیسی دیگر این‌ها نیست، راه را اشتباه نروید۔ شهر باید قرنطینه شود۔
دهلران تا امروز ۱۴ یا ۱۶ نفر مبتلا به کرونایی انگلیسی داشته است با توجه به جمعیت شهر این آمار فاجعه است۔ این فاجعه امروز قابل کنترل است اما اگر برخورد با آن چون دیروز باشد شک نکنید فردا برای کنترل آن دیر خواهد بود۔ این دست آن دست کنید۔ روی سخنِ نگارنده با دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مقابله با کرونای استان است لطفا دهلران را در یابید۔ ناگهان چقدر زود دیر می شود۔