امروز در خبرها آمده بود؛ استاندر، معاونین سیاسی و عمرانی خود را مامور کرده تا در شهرستان های سیروان، ایوان، چرداول، آبدانان و دره شهر حضور یابند تا در جریان آخرین وضعیت کرونا در این شهرستان ها قرار گیرند۔ اما، آقای استاندار؛ پس شهرستان دهلران که رو به قرمزی می نهند، آیا فراموش شده است؟

شهرستان دهلران قریب به بیست روز است تنها شهرستان نارنجی پوش وضعیت کرونایی استان ایلام است۔
دهلران اولین شهرستان استان ایلام بود که کرونایی جهش یافته یا همان کرونای انگلیسی در آن رویت شد۔
بیست روز است کرونای چینی و انگلیسی در این شهرستان غوغا می کند و ما همچنان مشغول به جلسه و تصویب مصوبات بر روی کاغذ هستیم۔
این چند روز است شهرستان دهلران بیشترین مبتلا به کرونا و بستری را در استان از آن خود کرده است۔
شهرستان دهلران در وضعیتی بعرنج گرفتار شده است آقای استاندار؛ چه کسی را مامور کرده اید تا از تنها شهرستان نارنجی پوش استان بازدید نمایند؟

شهرستان دهلران قریب به بیست روز است تنها شهرستان نارنجی پوش وضعیت کرونایی استان ایلام است۔
دهلران اولین شهرستان استان ایلام بود که کرونایی جهش یافته یا همان کرونای انگلیسی در آن رویت شد۔
بیست روز است کرونای چینی و انگلیسی در این شهرستان غوغا می کند و ما همچنان مشغول به جلسه و تصویب مصوبات بر روی کاغذ هستیم۔
این چند روز است شهرستان دهلران بیشترین مبتلا به کرونا و بستری را در استان از آن خود کرده است۔
شهرستان دهلران در وضعیتی بعرنج گرفتار شده است و اگر مسئولان نجنبد بدون شک در طی روزهای آتی به وضعیت قرمز خواهیم رسید۔
امروز در خبرها آمده بود؛ استاندر، معاونین سیاسی و عمرانی خود را مامور کرده تا در شهرستان های سیروان، ایوان، چرداول، آبدانان و دره شهر حضور یابند تا در جریان آخرین وضعیت کرونا در این شهرستان ها قرار گیرند۔
اما، آقای استاندار؛ پس شهرستان دهلران که رو به قرمزی می نهند، آیا فراموش شده است؟
بعد از خواندن آن خبر، پرسشی که برای مردم به وجود آمده، این است آیا استاندار و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دهلران را رها کرده اند!؟ اگر غیر این است بگویند چه برنامه هایی برای مهار کرونای افسار گسیخته در نظر دارند؟
آقای استاندار؛ اگر در استان حضور دارید، شخصا در دهلران حضور یابید و از نزدیک بازدید میدانی به عمل آورید تا در جریان آخرین وضعیت قرار گیرید و اما اگر در تعطیلات به سر می برید که جای پرسشی نیست و این‌جاست که باید خوشحال بود به خاطر وضعیتی که در آن، جا خوش کرده ایم۔و اگر مسئولان نجنبد بدون شک در طی روزهای آتی به وضعیت قرمز خواهیم رسید۔
امروز در خبرها آمده بود؛ استاندر، معاونین سیاسی و عمرانی خود را مامور کرده تا در شهرستان های سیروان، ایوان، چرداول، آبدانان و دره شهر حضور یابند تا در جریان آخرین وضعیت کرونا در این شهرستان ها قرار گیرند۔
اما، آقای استاندار؛ پس شهرستان دهلران که رو به قرمزی می نهند، آیا فراموش شده است؟
بعد از خواندن آن خبر، پرسشی که برای مردم به وجود آمده، این است آیا استاندار و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دهلران را رها کرده اند!؟ اگر غیر این است بگویند چه برنامه هایی برای مهار کرونای افسار گسیخته در نظر دارند؟
آقای استاندار؛ اگر در استان حضور دارید، شخصا در دهلران حضور یابید و از نزدیک بازدید میدانی به عمل آورید تا در جریان آخرین وضعیت قرار گیرید و اما اگر در تعطیلات به سر می برید که جای پرسشی نیست و این‌جاست که باید خوشحال بود به خاطر وضعیتی که در آن، جا خوش کرده ایم۔