دلیل عدم برخورداری دهلران بر خلاف دیگر شهرستان ها از دستگاه اکسیژن ساز معلوم نشد، در حالی که این شهرستان امروز بیش از یک ماه است که در حالت نارنجی و در حال صعود به وضعیت قرمز قرار دارد. دستگاه سی تی اسکن که دلیل خرابی آن را وجود آبگرم" سَرگرو " می دانند و راه اندازی مجدد آن را به تغییر مسیر آبگرمه موکول کرده که این خود وعده ای سَر خرمن است۔

بیماری کرونا که آمد وجود یک سِری دستگاه های پزشکی در بیمارستان ها از ابتدایی ترین وسایل برای تشخیص و درمان کرونا ویروس بود۔ دستگاه اکسیژن ساز و سی تی اسکن از آن دست وسایل است که امروز شهرستان دهلران فاقد هر دو دستگاه می باشد۔
دلیل عدم برخورداری دهلران بر خلاف دیگر شهرستان ها از دستگاه اکسیژن ساز معلوم نشد، در حالی که این شهرستان امروز بیش از یک ماه است که در حالت نارنجی و در حال صعود به وضعیت قرمز قرار دارد. دستگاه سی تی اسکن که دلیل خرابی آن را وجود آبگرم” سَرگرو ” می دانند و راه اندازی مجدد آن را به تغییر مسیر آبگرمه موکول کرده که این خود وعده ای سَر خرمن است۔
آیا شهرستان دهلران که به لحاظ منابع روی زمین و زیر زمین، چون مادری برای استان ایلام است شایسته است از ابتدایی ترین تجهیزات پزشکی در مضیقه باشد!؟
آقای استاندار؛ امروز که به دهلران آمده اید از تنها بیمارستان شهرستان بازدید به عمل آورید و می طلبد با وزیر بهداشت و درمان تماس گرفته و برای رفع نیازها و کمبودهای بیمارستانی شهرستان دهلران رایزنی داشته باشید تا بلکه برخی از کاستی ها بر طرف گردد۔