در واقع وزیر بهداشت در بحث مبارزه یا مقابله با کرونا در راس هرم آن جنگ قرار دارد۔ ایشان فرمانده جنگ است و دیگران پشت سر ایشان باید حرکت کنند و تا او دستور حمله یا عقب نشینی نداده است کسی حق حمله یا عقب رفتن را ندارد۔ اما امروز گویی این فرمانده در این جنگ‌ کسی به حرف هایش گوش نداده است چون در این جنگ محتمل خسارات جبران ناپذیری شده ایم که عمده آن از جیب مردم بوده است۔

چند روز است وزیر بهداشت به صورت عجز و ناتوانی می گوید افسار کرونا از دستمان در رفت۔ یا در فرازی دیگر بیان می کنند با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا مواجه هستیم۔
این سخنان را نمکی وزیر بهداشت ایران گفته است۔ در واقع وزیر بهداشت در بحث مبارزه یا مقابله با کرونا در راس هرم آن جنگ قرار دارد۔ ایشان فرمانده جنگ است و دیگران پشت سر ایشان باید حرکت کنند و تا او دستور حمله یا عقب نشینی نداده است کسی حق حمله یا عقب رفتن را ندارد۔ اما امروز گویی این فرمانده در این جنگ‌ کسی به حرف هایش گوش نداده است چون در این جنگ محتمل خسارات جبران ناپذیری شده ایم که عمده آن از جیب مردم بوده است۔
آقای فرمانده؛ به هر دلیل شما نشان داده اید فرمانده مقتدری برای این جنگ نبودید، اگر غیر این است چرا شما می گویید در مورد کنترل سفرها کسی به حرف من گوش نداد! این نشان از اقتدار یک فرمانده است یا عجز و ناتوانی آن!
امروز بیش از یک سال است با ورود ویروس های چینی، انگلیسی و در چند روز آینده برزیلی و آینده ای نه چندان دور با ویروس آفریقایی دست و پنجه نرم خواهیم کرد!
البته دیگر کشورها چون ایران با ویروس کرونای مخوف و منحوس درگیرند اما ایران به گونه ای پیشرفته تر، چون واکسینه کردن مردم در اینجا نسبت به دیگر کشورها یک‌گام عقب تر است که این موجب خسارات مادی و معنوی عمده شده است۔
آقای نمکی؛ این فرماندهی جنگ در مبارزه با ویروسی چند بعدی و ناشناخته نیست۔ یا در این میدان مبارزه جسور تر و شجاع تر باشید و اگر هم نمی شود یا نمی توانید، فرماندهی جنگ با کرونا را به دیگری واگذار کنید تا مردم و مملکت بیشتر از این آسیب ندیده است۔