اخبار کرونا
دکتر افسانه حسنوند عموزاده مظلومانه از میان ما پر کشید۔ 15 آبان 1399
قابل توجه دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام

دکتر افسانه حسنوند عموزاده مظلومانه از میان ما پر کشید۔

امروز با پیام کریمیان رییس دانشگاه علوم‌ پزشکی ایلام دل مردم استان ایلام و هر کسی از گوشه گوشه ایران این خبر را شنید بدون شک آزرده خاطر و آهی از عمق حسرت برای او و کادر درمان که این روزها مظلومانه جان خود را برای حفظ سلامتی مردم از دست می دهند، خواهند کشید۔