غیربومیان
چرا ۲۴ هکتار از منابع ملی به کمتر از پانصد نفر واگذار شد؟! آیا این تخلف مصداقِ قانونیِ دارد؟ سازمان بازرسی استان ورود کند۔ ۰۷ دی ۱۳۹۹
سال هزار و سیصد و هفتاد و سه، ۲۴ هکتار از زمین های پلاک ۲۱ دهلران آزاد و در زمره منابع ملی کشور قرار می گیرد۔

چرا ۲۴ هکتار از منابع ملی به کمتر از پانصد نفر واگذار شد؟! آیا این تخلف مصداقِ قانونیِ دارد؟ سازمان بازرسی استان ورود کند۔

اداره کل منابع طبیعی استان ایلام با استناد به دستور وزیر وقت جهادکشاورزی آن زمین را به تعاونی مسکن آن اداره کل واگذار می کند۔ در کمال تعجب و تاسف مدیران وقت آن تعاونی در حاتم بخشی تام آن زمین را به ۲۴۲ قطعه با متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به غیربومیانی واگذار می کند که دهلران را برهوت و کویر می دانند و بسیاری از آنان در همان سال ها زمین های واگذار شده را به فروش می رسانند۔

مردم از قوه قضاییه انتظار دارند به واگذاریِ زمین پلاک ۲۱ دهلران توسط اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ورود کنند۔ ۰۵ دی ۱۳۹۹
اکنون پرسش مردم با توجه به مفاد برگه هایِ واگذاری که شرح آن رفت از مدیران وقت اداره کل منابع طبیعی استان ایلام که انتظار است در محاکم قضایی قوه محترم قضاییه پاسخگو باشند، این است۔

مردم از قوه قضاییه انتظار دارند به واگذاریِ زمین پلاک ۲۱ دهلران توسط اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ورود کنند۔

در برگهِ هایِ واگذاریِ غیر متعارفِ زمینِ پلاک ۲۱ دهلران به غیربومیان آمده است بموجب آگهی اجرای ماده ۵۶ شماره ۱۲۶۳۳_۶۴/۱۰/۱۰ ملی بودن آن قطعیت یافته و به استنادِ موافقتِ مقام عالی وقت وزارت جهادکشاورزی به شماره ۱۰/۷۱/۸۵۲۱ و ۷۱/۱۱/۲۵۰ و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانونِ احیاء و واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته که طی شماره ۲۷۲۸۸_۷۳/۱۱/۲۴ به تعاونی مسکن اداره کل صلح گردیده جهت واگذاری نظر به مصالحِ قرارداده شده است و با رعایت ماده ۷۵۷ قانون مدنی موجب این سند صلح حقوقی می شود۔