واگذاری
قانونِ که هیچ، لااَقل بگویید این واگذاریِ ها بر اساسِ چهِ منطقیِ انجام شد⁉️ ۲۳ آذر ۱۳۹۹
سال ۱۳۷۳ در اوج ناآگاهی یا عدم اطلاع مردم، اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ۲۴ هکتار از زمین هایِ پلاک ۲۱ دهلران را در قالب ۲۴۲ قطعهِ ۸۰۰، ۹۰۰ و۱۰۰۰ متر مربعی به کارمندان واگذار کرده است!

قانونِ که هیچ، لااَقل بگویید این واگذاریِ ها بر اساسِ چهِ منطقیِ انجام شد⁉️

در هیچ یک از صد و هفتاد و هفت اصلِ قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران نیامده که وزارتخانه ها یا اداراتِ کلِ استان ها مجاز هستند زمینِ مسکونیِ در این ابعاد به کارمندان واگذار کنند۔ اکنون پرسش مردم این است، با کدام منطق این واگذاریِ ها انجام شد!؟

وقتیِ حافظِ منابعِ ملی کشور به منافعِ مردم دَست درازیِ می کند از دیگران چه انتظاری می رود! ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مدیران سال ۱۳۷۳ اداره کل منابع طبیعی استان ایلام به منابع ملی کشور دَست‌بردیِ زده اند که در ایران نمونه اش پیدا نمی شود!

وقتیِ حافظِ منابعِ ملی کشور به منافعِ مردم دَست درازیِ می کند از دیگران چه انتظاری می رود!

کارمندان ادارات در قبال انجام وظایف از دولت حقوق می گیرند۔ قانون استثناییِ برای کارمندان دولت قائل نشده است و اگر رفاهیاتِ دیگریِ چون واگذاری زمین برای ساخت منزل به آنان در نظر گرفته می شود در حد عرف است نه در متراژهاییِ( ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع ) که نه انسانیِ است نه قانونی!