ویروس کرونا
مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند!/تا به وضعیت قرمز نرسیده ایم آژیر قرمز را به صدا در آورید ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند!/تا به وضعیت قرمز نرسیده ایم آژیر قرمز را به صدا در آورید

این بار بنا به گواهی کارشناسان این ویروس کشنده تر از نوع قبلی است که با ساده انگاری مفرط و حضور مردم در خیابان و بیابان و تجمعات عزا و عروسی و بازارها مشاهده می شود بیم روزهای سختی را می دهد که اگر تهمیدات سختگیرانه ای در نظر گرفته نشود اسفند و فروردین وحشتناکی در پیش رو خواهیم داشت۔

ارمغانِ عشایرِ کوچرو در این اوضاعِ کروناییِ برایِ مردمِ دهلران چهِ خواهد بود!؟ ۲۴ آبان ۱۳۹۹
با کدام منطق پذیرفتنی است که اجازه داد عشایر کوچرو استان کرمانشاه، همدان و لرستان به دهلران بیایند؟

ارمغانِ عشایرِ کوچرو در این اوضاعِ کروناییِ برایِ مردمِ دهلران چهِ خواهد بود!؟

در این روزها که مردم از بیم کرونا ویروس سفرها را کنسل و روزگار را در خانه سپری می کنند آیا رواست دامدارانِ از شهرستان ها و استان هاییِ با وضعیت قرمز و سیاه کهِ ویروس کرونا در زادگاه آنان بیداد می کند به شهر دهلران بیایند!؟